Felhasználási feltételek

Amennyiben a nálunk vásárolt kiegészítő hibás, sérült vagy egyéb problémát észleltél a termékkel kapcsolatban kérjük, személyesen vagy e-mailben az info@alma-gyar.hu címen illetve telefonon, a 06-30/564-74-34-es (Mammut), 06-30/644-33-30-as (Budaörs) vagy a 06-30/410-47-17-as (Vác) számon jelezd felénk! A termék kézhezvételétől számítva 3 hónap csere-garanciát vállalunk a kiegészítőre illetve 1 hónapot a tokokra (amennyiben nem használatból eredő a hiba) és használt készülékeinkre. Amennyiben gyári Apple garanciális készüléked fordulhatsz hozzánk is, ez esetben intézzük a garanciáztatást vagy bármely budapesti garancia időn belüli hivatalos Apple szerviz egyikéhez.

Cseréltetni személyesen tudod a terméket, a számlát/nyugtát/garanciakártyát/adás-vételi szerződést minden esetben hozd magaddal, anélkül sajnos nem tudunk segíteni.

Amennyiben postán rendeltél tőlünk, kérlek küldd vissza az alábbi címre: Mammut I. földszint, Budapest 1024 Lövőház utca 2-6.A csomagban legyen benne a vásárlást igazoló számla/nyugta/garanciakártya/adás-vételi szerződés illetve elérhetőséged, amin fel tudjuk venni Veled a kapcsolatot.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a Vásárlót terhelik. A garancia nem vonatkozik továbbá: ázásra, törésre, repedésre, szakadásra, kopásra, égésre illetve rajtunk kivülálló személy nem nyúlhat bele és nem szerelheti a készüléket, kiegészítőt.

Szerviz szolgáltatás esetében a garancia CSAKIS A GARANCAKÁRTYÁVAL érévényesíthető, melyen szerepel a készülék típusa, sorozatszáma és a javítás dátuma is.

Garancia kijelzőcsere esetén:

- törés, ázás illetve a készülék szétszerelése garanciavesztéssel jár,

- amennyiben a kijelződ csíkos (flexkábel hiba, feltehetően esés következménye), a garancia nem érvényesíthető

- törés nem keletkezett az érintőn, de az LCD rész befolyt, vagy egyáltalán nem látható, esetleg kék képet ad (flexkábel hiba), 

  szintén garanciavesztéssel jár

ÁSZF szervizelésre leadott készülék esetén:

A megrendelő a Munkalap aláírásával elismeri, hogy az általa javításra átadott készülék vagy a saját tulajdona vagy az ügyben mint a tulajdonos által megbízott személy jár el.

A készüléken tárolt adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk!

A javításra leadott készüléket az elkészülte után 15 munkanapon belül kérjük átvenni, mert ellenkező esetben, felszólítás nélkül, raktározási díj kerül felszámolásra, melynek díja bruttó 1000.-/nap.

Kijelző csere esetén – gyári minőségű kijelző kerül beépítésre, melynek színhőmérséklete eltérhet a gyáritól.

Amennyiben a Megrendelő eláll a javítástól, 1 óra munkadíj kerül felszámolásra, amelynek díja 5000.- + ÁFA.

A készülék csak a leadáskor kiállított munkalappal vehető át!

Magyarországi vásárlás esetén a fogyasztó jogairól és a forgalmazó kötelességeiről a 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben és a 151/2003 (IX.22) Kormányrendeletben leírt rendelkezések az irányadóak.

Az Almagyár Kft. Az általa javított alkatrészre 3 hónap garanciát vállal.

A javításra átvett készülékeken tárolt adatokért, az akkumulátorának állapotáért a javítás és az azt követő tárolás alatt felelősséget nem vállalunk!

Kedvezmények beváltása:

5% kedvezmény Facebook like esetén: minden vásárlásra érvényes, kivéve az új/használt készülékeket.

10% kedvezményes törzsvásárlói kártya: csak a kártya bemutatásával érvényes minden szervizelésre és kiegészítő vásárlásra.

 

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:

- Online rendelés esetén a fogyasztót elállási jog illeti meg, mely külön indoklás nélkül gyakorolható 8 munkanapon (vagy 14 naptári napon) belül. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor. Az írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

- Elállás esetén a szolgáltató 30 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett összeget, ebben az esetben a fogyasztót csak a visszaküldés költsége terheli.

- A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

- Az elállási jog nem gyakorolható (a felek eltérő megállapodásának hiányában): szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; hang-, illetve képfelvétel, valamint száítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

 

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

 

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1

1. § (1)2 A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a)3 a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;

b) automatából történő értékesítésre;

c)4 nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésre;

d) az építési szerződésre;

e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;

f) az árverésen kötött szerződésre.

(4)5 Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit

a)6 az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá

b)7 az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.

(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

2. § (1)8 A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon;

b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;

c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;

d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;

e) az elállás jogáról (4. és 5. §);

f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;

g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;

h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

(2)9 A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.

(3)10 Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1)11 A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban - papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón - a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de - kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik - legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani.

(2)12 Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;

b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;

c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);

d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

(3)13 Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés b)pontjában meghatározott címéről.

(4)14 E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

4. §15 (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig

gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a)16 szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b)17 olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c)18 olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

MAGUNKRÓL

A legtöbb szerviz több napos, vagy akár több hetes időtartam alatt vállalja a javításokat. Az Almagyár szervizesei szinte bármely készüléket, legyen szó iPhone, iPad, iPod, Mac készülékről akár 1 órán belül megjavítja, ráadásul 3 hónap garanciával!

KAPCSOLAT

  • 06-30/564-74-34
  • 06-30/644-33-30
  • info@alma-gyar.hu
  • almagyarszerviz

FACEBOOK

© 2020 Almagyár Kft. Minden jog fenntartva